Ochrona zbiorników wodnych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną UE

Cele ekologiczne dyrektywy

Głównym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) jest dobry stan chemiczny oraz ekologiczny wód w Unii Europejskiej, który powinien być osiągnięty do 2015 roku. Jednocześnie obowiązuje generalny zakaz pogarszania się (jakości wód). Wraz z dyrektywą rozszerzają się cele gospodarki wodnej o aspekty ekologiczne. Ponadto obowiązują także przepisy wyjątkowe dla np. tak zwanych "poważnie zmienionych zbiorników wodnych".

W przypadku wód podziemnych dąży się do zachowania dobrego stanu jakościowego i ilościowego wód. Przepisy dotyczące chemicznej jakości wód będą jeszcze podane w odpowiedniej dyrektywie "córce".

Dla substancji uznanych za szkodliwe, tzw. substancje priorytetowe, będą w całej Unii Europejskiej zastosowane środki redukcji ich koncentracji w wodzie.

Ceny konsumpcyjne wody nie powinny przekraczać poniesionych kosztów, w których mają być także uwzględnione koszty ekologiczne.

Podstawą dla gospodarki wodnej będą plany zagospodarowania oraz środki programowe.

Spis zasobów wodnych - "Raport 2005"

Sprawozdanie o zasobach i stanie jakości wód będzie zawierało głównie:

  • opis zasobów wodnych
  • analizę zagrożeń oraz obciążeń
  • tymczasowe oszacowanie stanu ekologicznego wód

Wyniki analizy powinny być podane do użytku publicznego.

Nadzór jakości wód - monitoring

Aby nadzorować stan jakości wód i potencjalne zagrożenia oraz znaleźć ich przyczyny, będą na terenach dorzeczy zainstalowane sieci monitoringowe. Powinny one być oddane do użytku do 2006 roku.

Plany zagospodarowania oraz środki programowe

Ekologiczne cele Ramowej Dyrektywy Wodnej powinny być osiągnięte przez plany gospodarcze oraz środki programowe. Będą one od 2006 do 2009 obowiązywać dorzecza dużych rzek, tzw. jednostki rzeczne.

Prawo współudziału organizacji ekologicznych

Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje kraje Wspólnoty do umożliwienia opinii publicznej zajęcia stanowiska dotyczącego projektów zagospodarowania. Artykuł 14 dyrektywy zobowiązuje kraje do wspierania "aktywnego uczestnictwa" wszystkich zainteresowanych Ramową Dyrektywą Wodną, podczas całego procesu jej wdrałania.

Nowym elementem dyrektywy jest duży współudział społeczeństwa podczas tworzenia planów gospodarczych. Między krajami Unii Europejskiej istnieją spore różnice w praktycznej współpracy z opinią publiczną. Organizacje ekologiczne powinny teraz wykorzystać swoje prawo do współudziału w procesie decyzyjnym oraz skorzystać z danego im prawa głosu.

Plan wdrożenia RDW (streszczenie)
 

2003

wdrożenie do prawa narodowego, wyznaczenie właściwego urzędu

2004

spis stanu zasobów wodnych ("Raport 2005")

2006

instalacja sieci monitoringowych, harmonogram oraz program pracy dla planów zagospodarowania

2006-2009

współdziałanie planów gospodarczych ze środkami programowymi, wysłuchanie opinii publicznej

2010

działająca polityka cenowa wody

2011

wdrożenie środków programowych

2015

osiągnięcie celów ekologicznych

 
wcześniej przewidziane na koniec 2003:

Uchwalenie dyrektywy dotyczącej jakości i dobrego stanu chemicznego wód gruntowych

Propozycje komisji europejskiej odnośnie priorytetowych substancji (środki redukcji obciążenia wód, normy jakościowe)

Wyświetlić stronę jako wersję do druku

Pytania i pomysły prosimy kierować na adres internetowy webmaster@wrrl-info.de.