Ochrana vod pomocí Rámcové smĕrnice o vodách

Ekologické cíle Rámcové smĕrnice o vodách

Hlavní cíl Rámcové smĕrnice o vodách (RSV) je dosažení dobrého ekologického a chemického stavu vod v EU, a to do roku 2015. Zároveň platí všeobecný zákaz zhoršování stavu vodních zdrojů. Úkoly vodního hospodářství se tak rozšiřují o další ekologický cíl. Existují ovšem i výjimky, např. u takzvaných "silnĕ zmĕnĕných vodních útvarů", pro které platí odlišné cíle.

Pro podzemní vody je požadován dobrý chemický stav a zachování jejich objemu. Přesné definice chemické kvality podzemních vod budou uvedeny v jedné z dceřinných smĕrnic.

Pro řadu zvlášt nebezpečných škodlivin, takzvaných prioritních látek, jsou v rámci EU vymezena určitá opatření, která smĕřují k omezení jejich koncentrace ve vodních útvarech.

Pro využívání vodních zdrojů platí zásada stanovení takové ceny vody, která by pokryla všechny náklady, včetnĕ ekologických.

Východiskem pro hospodaření s vodstvem budou plány povodí a programy opatření.

Inventarizace stavu vod - "Zpráva 2005"

Inventarizace stavu vodních zdrojů bude v rámci EU uzavřena počátkem roku 2005. V zásadĕ obsahuje:

  • popis vodních zdrojů ("vodních útvarů")
  • analýzu jejich ohrožení a zatížení
  • předbĕžný odhad ekologického stavu.

Výsledky by mĕly být přístupné veřejnosti.

Sledování kvality vod - monitoring

Pro kontrolu kvality vod a vyhodnocení potencionálního zatížení vodních útvarů a jeho příčin budou v jednotlivých oblastech povodí zřízeny monitorovací síťĕ. Ty musí být do roku 2006 připraveny k zahájení provozu.

Plány povodí a programy opatření

Ekologické cíle Rámcové smĕrnice o vodĕ by mĕly být dosaženy prostřednictvím plánů povodí a programů opatření. Tyto dokumenty budou nejprve vypracovány v letech 2006 až 2009. Jejich platnost se vztahuje na všechny vodní útvary a jsou zpracovávány pro oblasti povodí velkých řek.

Právo spoluúčasti ekologických organizací

Rámcová smĕrnice o vodĕ zavazuje státy EU poskytnout dostatek příležitostí k účasti veřejnosti při přípravĕ plánů povodí. Mimo jiné je v ní uvedena výzva k "aktivní spoluúčasti" všech zájemců na společném procesu prosazování smĕrnice (Článek 14 RSV).

Tato rozsáhlá účast veřejnosti na přípravĕ vodohospodářských plánů představuje novinku v evropské legislativĕ. Proto také vznikají jak mezi státy EU, tak i mezi jednotlivými spolkovými zemĕmi značné rozdíly ve způsobu organizace spoluúčasti laické a odborné veřejnosti. Ekologická sdružení jsou vyzvána domáhat se práva spoluúčasti a využít možnosti spolurozhodování.

Časový plán implementace RSV (výbĕr)
 

2003

Prosazení do národního práva, určení příslušných úřadů

2004

Inventarizace stavu vod ("Zpráva 2005")

2006

Zprovoznĕní monitorovacích sítí, časový plán a pracovní program pro plány povodí

2006-2009

Sestavení plánů povodí a programů opatření, konzultace s veřejností

2010

Zavedení nové cenové politiky pro nakládání s vodami

2012

Prosazení opatření

2015

Dosažení ekologických cílů

 
původnĕ do konce roku 2003 mĕlo být provedeno:

schválení dceřinné smĕrnice o podzemních vodách s definicí předpokladů pro dosažení dobrého chemického stavu

návrhy Evropské komisĕ ohledne prioritních látek (opatření k redukci zatížení a normy kvality)

Tuto stránku zobrazit pro tisk

V případĕ dotazů a podnĕtů se prosím obraťte na webmaster@wrrl-info.de.